Иван В. Попов: Религиозни идеал св. АтанасијаСАДРЖАЈ:
Религиозни идеал св. Атанасија....................5
I. Елементи религиозног идеала
св. Атанасија.....................................................7
II. Онтолошке претпоставке
религиозног идеала св. Атанасија...............38
III. Обо­же­ње пр­вих љу­ди..............................46
IV. Обо­же­ње чо­ве­чан­ске при­ро­де
у Ис­ку­пи­те­ље­вој лич­но­сти...........................68
V. Обожење искупљених...............................78
VI. Ре­ли­ги­о­зни иде­ал св. Ата­на­си­ја
и прoблем при­ро­де Си­на Бо­жи­јег ...............99
VII. Ре­ли­ги­о­зни иде­ал
св. Ата­на­си­ја и мо­на­штво...........................109

Коментари

Популарни постови